Vertrouwen in VZG onderstreept door ENW-advies

Door innovatieve technieken ruimte te geven voor ontwikkeling blijft Nederland zich vernieuwen als het gaat om waterveiligheid. Het Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG), een innovatie die veel tijd-, ruimte- en geldwinst kan opleveren bij het versterken van dijken, ontving in juni een positief advies van ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid). Het vertrouwen in deze innovatieve techniek wordt hiermee onderstreept en zal meer dijkprofessionals inspireren de techniek in de praktijk toe te passen.

Onder de vlag van de projectoverstijgende verkenning (POV) Piping, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, werd een Ontwerp- en Beoordelingsrichtlijn opgesteld, na een intensief ontwikkeltraject geïnitieerd door Waterschap Rivierenland en Deltares. ENW adviseerde positief over deze richtlijn. ENW: “Met name de systematiek is elegant en dit is een prima handreiking om VZG in de praktijk uit te voeren.” Nog meer concrete praktijkervaring opdoen is dan ook volgende stap in het proces. Met de richtlijn wordt de innovatieve techniek namelijk beschikbaar en toepasbaar voor overheid, marktpartijen en kennisinstellingen onder meer via publicatie op www.pov-piping.nl en op hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.

sneller en goedkoper

VZG wordt aan de binnenzijde van de dijk verticaal aangebracht. Pipes, holle ruimtes die het gevolg zijn van zandmeevoerende waterstoompjes onder een dijk, kunnen zich door dit VZG niet verder ontwikkelen. Met VZG kan het pipingprobleem bij dijken sneller en goedkoper worden aangepakt. Daarnaast neemt het textiel veel minder ruimte in dan een traditionele pipingberm.     

Het VZG is sinds 2011 in ontwikkeling. Het heeft diverse laboratoriumproeven doorlopen, aangevuld met proeven in de IJKdijk en maakbaarheidsproeven. Daarna is het VZG toegepast in een concreet dijkversterkingproject langs de Lek. Momenteel wordt verkend of VZG ook kan worden toegepast in de dijkversterkingsprojecten Twentekanalen (waterschap Rijn en IJssel) en Gameren (waterschap Rivierenland).


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image