5 vragen aan...Richard Jorissen

1. Wat is het belang van de POV Piping voor het HWBP? Hoe gaat/kan de POV Piping bijdragen?

Toen ik net bij het HWBP begon, kopte het AD dat er miljarden nodig waren voor de dijken vanwege piping. Deze opgave zou extra zijn ten opzichte van de bestaande opgave van het HWBP. Tegelijkertijd is de scope van die piping-opgave nog lang niet stabiel: in welke gebieden gelden de nieuwe rekenregels wel en in welke gebieden kun je piping buiten beschouwing laten? Daarnaast zijn er alternatieven om piping te voorkomen die ten opzichte van de klassieke berm aan de binnenzijde van de dijk goedkoper zijn of minder impact op de omgeving hebben. De POV Piping is voor ons om twee redenen belangrijk: de scope van het piping-probleem scherp krijgen en alternatieve oplossingen beproeven zodat het probleem slimmer en doelmatiger kan worden opgelost. 

2. Hoe kijkt u naar de kennisdeling en kennisoverdracht tussen alle verschillende partijen? Wat gaat goed? Wat zou u graag verbeterd zien?

Het goede van de POV is dat beheerders zelf de regie hebben waardoor de kennis meteen landt bij de partij die ermee aan de slag kan. Waar we nog stappen kunnen zetten is dat beheerders met versterkingsprojecten waar piping in meer of mindere mate een rol speelt de tussenresultaten van de POV meteen meenemen. Het versnellen van innovaties dus. Daarbij zijn overigens niet alleen de beheerders aan zet, ook het borgen van de kwaliteit en vastleggen van eventuele nieuwe rekenregels moet sneller. Hierbij spelen onderzoekers, adviseurs en het Expertise Netwerk Waterkeringen een belangrijke rol.

3. Naar welke verkenning(en) binnen de POV Piping bent u met name benieuwd? En waarom?

Vooral naar die verkenningen, die helpen om de scope stabiel en ook kleiner te krijgen, zodat we beter weten waar het probleem van piping zich kan manifesteren.

4. U bent -volgens het artikel in Infram- een fervent voorstander van het concept sneller en beter en pleit voor een lange voorbereidingstijd. Hoe stuur/begeleid je zo'n complex veld van stakeholders richting effectieve besluitvorming?

Inderdaad ben ik een fan van Sneller en Beter. Dat hoeft overigens niet altijd tot een lange voorbereidingstijd te leiden, maar de voorbereiding is wel cruciaal. Voor infrastructuurprojecten moet de pap in de voorbereiding (verkenning) echt worden gestort zodat planuitwerking en realisatie niet meer voor verrassingen en dus vertragingen kunnen zorgen. Verkenningen kunnen complex zijn als er sprake is van veel stakeholders met verschillende belangen. Het vervelende is dat die complexiteit niet kan worden weggenomen want die stakeholders en belangen zijn er gewoon. De kunst is om die complexiteit te omarmen en er goed om te gaan: heldere afspraken over trechtering, brede betrokkenheid (gezamenlijke teams, joint fact finding) en ook de besluitvormingstappen goed organiseren.

5. Hoe wilt u later terugkijken op de processen rond HWBP. Wanneer bent u trots?

Het HWBP is een gezamenlijke onderneming van waterschappen en het Rijk, waarvan de kracht in de projecten zit. Ik zal trots zijn op het HWBP als de projecten succesvol zijn: mooie projecten, meekoppelkansen goed benut, breed draagvlak, goede beheersing en innovatieve oplossingen. Met dergelijke projecten komen op programmaniveau de successen vanzelf en kunnen waterschappen en Rijk laten zien dat de waterveiligheid van Nederland in goede handen is.


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image