Pipingregisseur: "De POV Piping gaat over vakgrenzen heen!"

Jan Jaap Heerema (Rijkswaterstaat) is nu anderhalf jaar pipingregisseur. Het is een brede taak, want de regisseur houdt overzicht op wat er speelt en moet in de gaten houden waar er mogelijke overlappen en raakvlakken zijn. “Niet alleen binnen de POV zelf, maar ook daarbuiten, zelfs internationaal”, meent Heerema.

“We leggen verbanden tussen onderzoeken en teams, want je wilt de zaken niet dubbel doen. De conclusie is: het gaat best goed! In de periode vóór de POV Piping, stonden veel vakgenoten in de startblokken om met Piping aan de slag te gaan in allerlei initiatieven en pilots. De POV Piping heeft veel onderzoek gebundeld. Men heeft een platform om elkaar te vinden en weet nu vaak wel van elkaar. Maar toch, je gaat met zo’n POV letterlijk over vakgrenzen heen. Er zijn onder meer geologen, chemici, geofysici en civiel technici bij betrokken. Je komt dus verkenningen tegen op onderwerpen die ergens anders ook onderzocht worden. Bijvoorbeeld de POV-Piping verkenning naar de variatie in opbouw van de ondergrond, de heterogeniteit. Ook de Technologiestichting STW, Deltares en de Universiteit Utrecht proberen hierin meer inzicht te krijgen. Die twee hebben echt een link met elkaar, maar lopen niet synchroon in de tijd. Als pipingregisseur houd ik dat soort zaken in de gaten en probeer ervoor te zorgen dat de initiatieven elkaar zoveel mogelijk benutten en de resultaten van de POV bijvoorbeeld dienen als startpunt of input voor andere onderzoeken, of andersom.”

Piping internationaal

Piping is niet alleen een Nederlands probleem. Veel landen hebben ermee te maken. Internationaal gezien heeft Nederland naam en faam op het gebied van waterveiligheid. Men komt regelmatig uit bij instanties als Rijkswaterstaat of Deltares voor meer informatie. Voor ons is het weer interessant om te weten wat er op het gebied van Piping in het buitenland gebeurt, niet alleen bij dijken, maar ook bij dammen. Want waarom zouden we niet van elkaar leren? Het is ook goed die kennis te delen met de POV, onder meer via de technisch manager.

Resultaten borgen

Een andere taak van de pipingregisseur is meedenken over hoe bepaalde resultaten zich een weg vinden naar de instrumenten waar DGRW samen met Rijkswaterstaat voor aan de lat staat, zoals het WBI, of het Ontwerpinstrumentarium. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden om resultaten te landen landen in de praktijk: voorschriften als Technisch Rapoorten, of handreikingen en richtlijnen. “De POV-Piping heeft 21 verkenningen. Die verkenningen richten zich op één of meer van de drie doelen van de POV Piping: een beter beeld van het areaal krijgen, theorie en praktijk bij elkaar brengen en ontwikkelen van nieuwe, geaccepteerde maatregelen tegen Piping. Met name die innovatieve maatregelen worden nu ingezet bij specifieke projecten. Kun je daar al generieke dingen uit destilleren om het landsdekkend uit te rollen? Het is dus maatwerk hoe de resultaten van een verkenning kunnen landen binnen het instrumentarium. Per onderwerp moet de meest bruikbare vorm worden gekozen. 

Eerste resultaten

We weten dat Piping een onderschat probleem is en het werkveld wacht met smart op de resultaten van de POV Piping. Het is zeer welkom om het beeld scherper te krijgen rondom Piping. Idealiter zouden we de geaccepteerde en getoetste kennis al mee willen nemen in het WBI, maar dat is niet realistisch. Het WBI is in januari van kracht, terwijl veel verkenningen bij de POV Piping en hun synthese nog in volle gang zijn. Maar er zijn wel resultaten die nu al gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld de afgeronde verkenning naar de Werkplaatsen en de notitie ‘Balans tussen praktijk en theorie’ waarin de theorie en praktijk dichter tot elkaar komen. Die hebben interessante inzichten opgeleverd. Deze zijn als zodanig niet te verankeren in een WBI, maar kunnen goed toeleverend zijn aan een beoordeling.”

Vervolg Piping

Piping is een lastig fenomeen dat gepaard gaat met grote onzekerheden. Mede daarom hebben Rijkswaterstaat, Deltares en de POV Piping samen een handelingsperspectief opgesteld ‘Omgaan met Piping’. De verkenningen van de POV Piping passen daarin. Eind volgend jaar hoop ik dat de resultaten van de POV allemaal een haakje hebben naar projecten waar ze verder kunnen worden toegepast, of onderzocht, en een plekje gaan vinden in het assortiment aan tools dat ons ter beschikking staat. Het vraagstuk van Piping speelt al tientallen jaren en het is niet realistisch te denken dat alle vragen nu weggepoetst worden. Ik hoop wel dat duidelijk wordt welke vragen er nu nog overblijven om te beantwoorden, en wat in de nabije toekomst nog moet worden opgepakt om verder te onderzoeken. Al dan niet binnen een eventueel vervolg van de POV Piping waar nog over nagedacht wordt. Piping is een onderwerp dat leeft. Veel vakgenoten in de waterwereld hebben er mee te maken. Die willen allemaal vooruit met nieuwe opgedane kennis en innovaties. Dat geeft wel energie!”


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image