Maak kennis met de POV Piping

Binnen de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Piping zijn overheid, marktpartijen en kennisinstellingen samen op zoek naar relevante nieuwe kennis en innovatieve maatregelen met betrekking tot het faalmechanisme Piping. POV Piping verzamelt en combineert kennis, ervaring en experiment en faciliteert belanghebbenden met bevindingen om toekomstige dijkverbeteringen doelmatig, omgevingsbewust en goedkoper te realiseren.

Waarom onderzoeken we Piping?

Piping begint als kleinschalige erosie, kan gaandeweg veranderen in grootschalig zandtransport onder de dijk door en kan eindigen in een waterkering die bezwijkt. Bij de recente toetsing van dijken – met de bestaande rekenregels- zijn bijna 200 km primaire categorie-A waterkeringen afgekeurd. Inmiddels zijn er nieuwe rekenregels in ontwikkeling. Een zestal waterschappen heeft op basis hiervan een consequentieanalyse naar Piping uitgevoerd. Zij kwamen tot het beeld dat de omvang van dijken die mogelijk niet voldoet aan de nieuwe concept rekenregels sterk zal toenemen. Dit kan grote consequenties hebben. Traditionele dijkverbeteringen kunnen gaan leiden tot de aanleg van forse pipingbermen van enkele tientallen meters tot zelfs meer dan honderd meter breed. Of tot dure technische constructies zoals damwanden. Kan dat ook anders?, vraagt de POV Piping zich af.

Wat is onze missie?

Binnen de POV Piping zijn overheid, marktpartijen en kennisinstellingen samen op zoek naar relevante nieuwe kennis en innovatieve maatregelen met betrekking tot het faalmechanisme Piping. POV Piping verzamelt en combineert kennis, ervaring en experiment en faciliteert belanghebbenden met bevindingen om toekomstige dijkverbeteringen doelmatig, omgevingsbewust en goedkoper te realiseren.   

Hoogwaterbescherming

De POV Piping is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het programmabureau HWBP faciliteert en adviseert. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma.


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image1 Reacties

  • Piet van Noort: op 8 December 2017 om 01:02
    Veel gevaarlijker dan Piping is het gevaar van onder ofwel De Waterwolf ! Deze krachten zijn uit te leggen door specialist ir. Jan Willem Boehmer die er van overtuigd is dat dit ook in 1953 het geval was. Hij waarschuwt dat de Oosterscheldedam wel eens door drijfzand kan komen te bezwijken. Dit omdat er bezuinigd is op de ondergrond van dit bouwwerk. Ook meent deze Deltaspecialist dat schade door versnelde zeespiegelstijging alleen bestreden kan worden met de Haakse Zeedijk. NL moet weer gaan inpolderen om zich tegen het water te weren ! De eerste super-gespecialiseerde grondmechanisch "Science advisor for life" van "Rijkswaterstaat 2.0",.. de dienst die het Deltaplan moest uitvoeren en rechtstreeks door ministers aangestuurd werd, meldt dat dijkverzwaring de problemen enkel maar erger maken.