Handreiking Drainagesysteem in de verkenningsfase

Drainagetechnieken kunnen bijdragen in de vermindering van piping bij dijken. Deze handreiking bevat vereiste informatie voor de verkenningfase. Hiermee kunnen drainagetechnieken meegenomen worden naast de traditionele techniek van een pipingberm.

Bij een 10-tal dijkversterkingsprojecten in Nederland is de drainagetechniek toegepast. De observatie vanuit de POV Piping is dat de toepassing nog niet breed geaccepteerd is door onder meer onbekendheid met implementatieaspecten zoals afvoer, levensduur, onderhoud en toetsing. Er is meestal onvoldoende tijd om deze aspecten te onderzoeken in de verkenningsfase van dijkversterkingsprojecten, waardoor drainagetechnieken uiteindelijk niet worden meegenomen. De ambitie van dit project is dat drainagetechnieken wel een duidelijke plek krijgen binnen mogelijkheden voor dijkversterking. 

Drainagetechnieken meenemen in verkenning

De handreiking is opgesteld in het kader van de POV Piping met als penvoerder het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Allereerst zijn via een landelijke dialoog de implementatieaspecten in kaart gebracht. Daarna zijn workshops georganiseerd met de waterschappen WSRL, WDOD, HDSR en WVV. Tijdens de workshops is besproken hoe drainagetechnieken worden beschouwd in de verkenning van dijkversterkingsopgaven, en wat er nodig is om een rationele afweging te maken tijdens de verkenning. De algemene acceptatie van drainagetechnieken kwam tijdens de workshops uiteraard ook aan bod. De dialoog in de workshops en deze handreiking zal een bijdrage leveren aan de acceptatie, omdat de handreiking de vereiste informatie voor de verkenningfase bevat. Hiermee kunnen drainagetechnieken meegenomen worden naast de traditionele techniek van een pipingberm.

En verder...

Het voornemen is om een quickscantool te ontwikkelen en samen met de POV Macrostabiliteit een technisch rapport drainagetechnieken op te stellen. Meer weten? Contactpersoon is Hans Niemeijer , 06-27060466, hans.niemeijer@arcadis.com


Bijlage(n)

» Handreiking Drainage


Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image