Denkkracht delen versterkt samenhang verkenningen

De POV Piping onderzoekt innovaties in de waterkeringswereld. Nieuwe technieken, richtlijnen of methodes die voor de hele waterwereld interessant kunnen zijn. Samenwerking met het ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid) is daarbij vanzelfsprekend. De werkgroep techniek van ENW denkt gedurende het hele programma mee met de plannen van aanpak. Het uiteindelijke resultaat van de POV Piping wordt voorgelegd aan de kerngroep van ENW. Die buigt zich dan over een formele goedkeuring. “Het is belangrijk elkaar goed mee te nemen, juist in een vroeg stadium”, meent Marike Olieman, secretaris werkgroep ENW-techniek. “Alleen het eindproduct presenteren is risicovol, want dan kunnen we niet meer bijsturen als het nodig is.”

De POV Piping legt zo’n twee keer per jaar verkenningen op de vergadertafel van ENW-techniek. “Daar ruimen we anderhalf uur voor in, een fors deel van onze vergadertijd”, weet Marike. “Bij de laatste ronde in december presenteerde de POV vijf verkenningen. Dat was dus ongeveer een kwartier per verkenning. We hebben daar goede ervaringen mee, want projectleiders moeten dan van tevoren goed nadenken wat de essentie is van hetgeen aan ENW wordt voorgelegd. In korte tijd moet het onderwerp duidelijk zijn en hun vraag scherp en concreet. We komen dan met elkaar vrij snel tot de kern. De komende vergadering staan er drie verkenningen op de agenda. Ook hierbij is gevraagd te komen met concrete voorstellen waarop wij kunnen reageren in plaats van brainstormen in de vergadering. 

Wij zijn een klankbordgroep voor wat er al bedacht is. En als het om concrete producten gaat, moet het al kwaliteitsslag hebben doorstaan. Daarin worden we steeds strenger. De vragen die ons gesteld worden zijn: zijn jullie het ermee eens? Hoe wij het bedacht hebben, is dat technisch haalbaar?

Denkkracht delen

“Wat wij belangrijk vinden bij de POV Piping is de samenhang. Daar hebben we tijdens de laatste vergadering ook op gewezen. Blijf goed nadenken in welke context je de verkenningen doet. Het moeten straks aan het eind niet allemaal losse projecten lijken. Kijk in de verschillende onderzoeken wat je aan elkaar kunt hebben. Er zit zoveel denkkracht in de verkenningen; daarmee kun je elkaar helpen en versterken. Ook kan daarvoor de denkkracht van ENW goed van pas komen. In de voorbereiding voor de komende vergadering heb ik van de POV Piping een document gezien waarin de samenhang tussen de verschillenden verkenningen geduid wordt. Dat is een goed teken. Evenals de synthesedocumenten die op de planning staan.”

De waterkeringbeheerders moeten straks niet 20 rapportjes met al onze verkenningsresultaten ontvangen. Dan zien ze door de bomen het bos niet meer.
Synergie zichtbaar maken

Hans Niemeijer, technisch manager bij de POV Piping beaamt dat een goede informele samenwerking met ENW gedurende de POV erg belangrijk is. “We worden zo in een vroegtijdig stadium geadviseerd over haalbaarheid, maar ook over wat ENW belangrijk vindt bij het toetsen van onze resultaten. Nieuw in ons plan van aanpak is het opstellen van de zogenoemde synthesedocumenten. Hierin maken we de synergie tussen de verkenningen zichtbaar. Ook worden het documenten waarin we de vertaling maken van technische resultaten naar toepassing in de praktijk. De waterkeringbeheerders moeten straks niet 20 rapportjes met al onze verkenningsresultaten ontvangen. Dan zien ze door de bomen het bos niet meer. We willen per versterkingstechniek een synthesedocument opleveren dat direct bruikbaar is in de praktijk. De synthesedocumenten leggen we voor aan de kerngroep van ENW. Waterkeringbeheerders hechten veel waarde aan een stempel van goedkeuring door het ENW.”

Denkkracht delen versterkt samenhang verkenningen Zwolle


Grote waarde voor waterkeringwereld

“Als ENW hebben we baat bij deze samenwerking”, benadrukt Marike. “Als expertgroep voor waterveiligheid zijn we erg benieuwd naar innovaties. Het juiste idee of een vernieuwende toetsmethodiek kunnen van grote waarde zijn voor de hele waterwereld. Daarin spelen wij graag onze adviserende rol. Met elkaar kunnen we de kwaliteit borgen. En niet alleen op het feitelijke resultaat, maar ook op hoe het ‘landt in het veld’. Doordat de POV en het ENW samenwerken, zal de houdbaarheid van de technische innovatie betrouwbaarder zijn. Uiteindelijk is het doel dat dat de producten van de POV Piping worden goedgekeurd door de kerngroep van ENW. Dan geven we een duidelijk signaal af aan de waterkeringbeheerders: het klopt!”


Bijlage(n)Plaats een berichtCAPTCHA Image
Reload Image